PODMÍNKY CONTAINERS-STORE s.r.o.

účinné ode dne 1. 4. 2022 pro containers-store.com

 


Vymezení základních pojmů
Portálem se rozumí obsah webové stránky dostupný na internetové adrese (URL): http://www.containers-store.com, prostřednictvím kterého je možné inzerovat zboží (kontejnery).
Provozovatelem portálu se rozumí obchodní společnost CONTAINERS-STORE s.r.o., IČO: 08836558, sídlo: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326135, provozovna: Průmyslová 154, 674 01 Třebíč, telefon: +420 562 406 468, elektronická adresa: [email protected].
Inzerentem se rozumí osoba, která má vytvořený uživatelský účet, který ji umožňuje vytvářet na portálu inzeráty.
Zájemcem se rozumí osoba, která je návštěvníkem portálu a má zájem o koupi inzerovaných kontejnerů.
Objednávkou se rozumí zadání údajů o inzerátu inzerentem na portál a jejich následné potvrzení inzerentem.
Zveřejněním inzerátu se rozumí veřejné zpřístupnění objednaného inzerátu provozovatelem zájemcům a ostatním osobám na portálu.

 

Obecná ustanovení
Portál nabízí úplatné zprostředkování inzerce na základě smlouvy o zprostředkování inzerce uzavřené mezi inzerentem a provozovatelem (dále jen „smlouva“), za účelem nabídky prodeje kontejnerů zájemcům.

 


Uživatelský účet
Na základě registrace inzerenta provedené na portálu může inzerent přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může inzerent vytvářet na portálu objednávky inzerátů.
Při registraci do uživatelského účtu na portálu je inzerent povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Inzerent je povinen zadat veškeré údaje označené jako povinné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je inzerent při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené inzerentem v uživatelském účtu na portálu jsou provozovatelem považovány za správné.
Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných inzerentů ověřit zadané telefonní číslo a email prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany provozovatele.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Inzerent je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Inzerent není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Inzerent bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Provozovatel může zablokovat nebo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy inzerent poruší své povinnosti vyplývající z právního předpisu a těchto podmínek nebo v případě, kdy se inzerent po dobu dvou let na portál nepřihlásil.

 

Postup při uzavření smlouvy
Provozovatel nabízí na portálu zveřejnění inzerátů prodeje zboží (kontejnerů).
Zveřejnění inzerátu může inzerent objednat na portálu vyplněním formuláře „přidat novou nabídku“.
Inzerent je povinen zkontrolovat údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Inzerentovi je umožněno vložené údaje změnit. Údaje uvedené ve formuláři jsou provozovatelem považovány za správné. Formulář odešle inzerent provozovateli kliknutím na tlačítko „pokračovat k platbě“.
Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém, anglickém a německém jazyce.
Inzerent se smlouvou zavazuje zaplatit cenu za zveřejnění inzerátu (dále jen „cena“), stanovenou podle těchto podmínek a provozovatel se zavazuje po zaplacení ceny zveřejnit inzerát objednaný inzerentem na portálu po dobu 14 dnů.
Inzerent souhlasí s doručováním na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce.
Inzeráty
Objednávka inzerátů
Zveřejnění inzerátu může inzerent objednat vyplněním formuláře „přidat novou nabídku“ na portálu:
Krok č. 1: Formulář obsahuje zejména pole pro nadpis, velikost, množství, cenu (včetně informace o DPH), umístění kontejneru a popisu;
Krok č. 2: Formulář nabízí možnost přidat fotografie;
Krok č. 3: Formulář zobrazuje možnosti nabídky (viz čl. 6).
Přehled inzerátů se zobrazuje pod záložkou „můj účet“.
Inzerent je oprávněn vytvářet inzeráty pouze pro nabídku kontejnerů. Jiné inzeráty, jejichž předmětem nejsou kontejnery, nejsou dovoleny.
Inzerent je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném kontejneru, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje.
V jednom inzerátu může být uveden pouze jeden typ kontejneru v libovolném množství kusů.
Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené portálem při vyplňování objednávkového formuláře inzerátu.
Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá. V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, uděluje okamžikem vytvoření objednávky inzerátu na portálu provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na portálu a ke způsobům užití v souladu s určením portálu a v souladu s těmito podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga portálu do fotografií připojených inzerentem k inzerátu a zobrazovaných na portálu.
Inzerent je povinen vytvářet na portálu pouze objednávky inzerátů, které jsou v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami.
Veškerá peněžní vyjádření na portálu jsou uváděna v eurech. Vyjádření ceny v jiné měně není závazné a má pouze informativní charakter.

 

Správa inzerátů
Inzerát je možné upravit (text inzerátu, fotky inzerátu nebo možnosti zveřejnění inzerátu) nebo odstranit v záložce „můj účet“, podzáložce „mé nabídky“.

 

Správa inzerátů provozovatelem
Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zveřejněním inzerátu na portálu. Gramatickou úpravou inzerátu nepřebírá provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v inzerátu, ani za to, že inzerent je oprávněn kontejner prodat a že zájemce je oprávněn kontejner koupit. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost inzerentem vložených verzálek.
Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na portálu zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení provozovatele. V této souvislosti je provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování inzerátů na portálu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
Provozovatel je oprávněn duplicitní inzeráty z portálu odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit inzeráty, vyžadují-li to změny na portálu či oprávněné zájmy provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
Provozovatel je oprávněn inzeráty, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, deaktivovat nebo z portálu odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. To platí také v případě, kdy se porušení povinnosti týká uživatelského účtu.

 

Odpovědnost za obsah inzerátů a za chod portálu
Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu.
Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného kontejneru, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Odpovědnost za dodání, převzetí a zaplacení kontejneru nese plně inzerent a zájemce.
Přestože provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může inzerentovi nebo zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému portálu, případně ztráty dat umístěných v systému portálu.
Ceny inzerátů a platební podmínky
Zveřejnění inzerátu
Zveřejnění inzerátu je zpoplatněno částkou ve výši 2 EUR.
Doba zveřejnění inzerátu je 14 dní.
Provozovatel je povinen zveřejnit inzerát poté, co bude zaplacena cena za zveřejnění inzerátu.
Inzerent bude zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu inzerátu. Obsah kontaktního formuláře provozovatel odešle na emailovou adresu inzerenta, uvedenou v uživatelském účtu inzerenta. Po odeslání kontaktního formuláře zájemcem inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi inzerentem a zájemcem. Zájemce má možnost inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném inzerentem v uživatelském účtu, pokud inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla v objednávce inzerátu.

 

Zvýhodněný inzerát
Zvýhodnění inzerátu je zpoplatněno příplatkem ve výši 1 EUR.
Zvýhodněné inzeráty jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích.
Inzerát je zvýhodněn po dobu 7 dnů, nejdéle však po dobu zveřejnění inzerátu. Po uplynutí doby zvýhodnění se inzerát zobrazuje jako nezvýhodněný.
Zvýhodněný inzerát zůstává ve výpisu inzerátů ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem se dříve zvýhodněný inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

 

Inzerát s reklamním odkazem
Reklamní odkaz na webovou stránku k inzerátu je zpoplatněn příplatkem ve výši 10 EUR.
Reklamní odkaz se u zveřejněného inzerátu zobrazuje po celou dobu zveřejnění inzerátu.

 

Platební podmínky
Veškeré platby jsou prováděny v eurech.
Cenu za zveřejnění inzerátu je inzerent povinen uhradit prostřednictvím platební brány GoPay.

 

Informace pro spotřebitele
Inzerent vytvořením objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Veškeré náklady vzniklé inzerentovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí inzerent i provozovatel sám.
Provozovatel není ve vztahu k inzerentovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.
Inzerent, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „spotřebitel“), má podle § 1829 odst. 1 o.z. právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno provozovateli. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat provozovateli na jeho elektronickou adresu nebo na adresu jeho sídla. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je umístěn na portálu.

 

Práva z vadného plnění
Práva inzerenta z vadného plnění z uzavřené smlouvy se řídí zejména § 1914 až 1925 o.z.
Práva z vadného plnění uplatňuje inzerent u provozovatele na elektronické adrese nebo adrese provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy inzerentem byla provozovateli vada vytknuta.

 

Závěrečná ustanovení
Pro inzeráty jsou účinné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době vytvoření objednávky inzerátu na portálu. V ostatních případech se použijí aktuálně zveřejněné a účinné podmínky.
Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u provozovatele. Provozovatel oznámí změnu inzerentovi prostřednictvím rozhraní portálu minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu podmínek a ukončit registraci. Pokud inzerent užívá po nabytí účinnosti změny podmínek i nadále služby portálu, platí, že tím přijímá změnu podmínek.
Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v textu těchto podmínek pod zkratkou „o.z.“).
Pokud právní vztah vzniklý v souvislosti s inzerováním na portálu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Pokud právní vztah vzniklý v souvislosti s inzerováním na portálu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a věcech (Brusel I bis).
Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Inzerent, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy na tento orgán dozoru. Dojde-li mezi provozovatelem a inzerentem, je-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může inzerent podat návrh na mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz, která vykonává dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2022.

Prodejte zde své kontejnery!

Inzerujte od 2 €

Zaregistrujte se!